@lapastora Això del DU és la canya (i quan en una xerrada he escoltat el Proof of Life gairebé em desmaio) però...

Tal com es planteja l'accés per confiança (i m'està molt rebé), entenc que l'ideal seria forkejar #Duniter i que cada barri/regió es faci la seva #G1 per moure-la localment.

Cosa que em porta a pensar el que porto pensant fa temps: necessitem infraestructures compartides que a més de lliures siguin sostenibles...

@titi
Super dins!! Les infras comunitaries es tot un què!! I el DU una molt bona idea..

@titi
Lo de Proof of Life on esta? Ho vaig llegir pero no m'enrecordo.. I ara no ho trobo..

Sign in to participate in the conversation
Libertalia Mastodon

Libertalia was a legendary free colony forged by pirates. It was founded and ruled by the pirates.